انواع رطوبت گیر تبریدی

اقلـیم تهـویه پارسـیان

تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع و انواع سیستم های رطوبت زن و رطوبت گیر

انواع رطوبت گیر تبریدی

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-15A
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-16
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-26A
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-18,26B,15,20
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-38,58,30,40,50
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-80,100,130
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-90,138
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-96,146
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-168,192,240,168B
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد
 • رطوبت گیر تبریدی
  کد: FDR-336,380,480
  عنوان:رطوبت گیر تبریدی
  قیمت:ندارد