( Heat Wheel )

این نوع مبدل انرژی هوای خروجی را گرفته و با چرخش به قسمت هوای تازه انرژی خود را پس می دهد که در دو نوع (latenet) و (Sensibel ) قابل تامین می باشد.

این نوع مبدل انرژی هوای خروجی را گرفته و با چرخش به قسمت هوای تازه انرژی خود را پس می دهد که در دو نوع (latenet) و (Sensibel ) قابل تامین می باشد.

( Heat Wheel )

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر    بازدید

این نوع مبدل انرژی هوای خروجی را گرفته و با چرخش به قسمت هوای تازه انرژی خود را پس می دهد که در دو نوع (latenet) و (Sensibel ) قابل تامین می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image